Na osnovu člana 280. Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije,

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, sa sedištem na adresi: Kneza Miloša 4, 11000 Beograd koji zastupa Milan Antonijević, direktor,

Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje – Građanske inicijative, sa sedištem na adresi: Kneza Miloša 4, 11000 Beograd, koje zastupa Maja Stojanović, izvršna direktorka,

Centar za praktičnu politiku, sa sedištem na adresi: Kneza Miloša 4, 11000 Beograd, koji zastupa Dragan Popović, direktor,

Udruženje CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, sa sedištem na adresi: Nušićeva 7/16, 11000 Beograd, koje zastupa Vukosava Crnjanski Šabović, direktorka, podnose

 

KRIVIČNU PRIJAVU

 

Protiv NN lica zaposlenih u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i NN lica učesnika konkursa za unapređenje usluga socijalne zaštite koji je raspisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršila krivično delo „Udruživanje radi vršenja krivičnih dela“ iz člana 346. Krivičnog zakonika Republike Srbije, krivično delo iz člana 359. Krivičnog zakonika „Zloupotreba službenog položaja“, krivično delo iz člana 361. „Nesavestan rad u službi“ i krivičnog dela iz člana 363. Krivičnog zakonika „Prevara u službi“ u pokušaju.

OBRAZLOŽENJE

Dana 28. novembra 2014. godine u sredstvima javnog informisanja objavljena je informacija o zloupotrebama prilikom odlučivanja na konkursu koji je za unapređenje usluga socijalne zaštite raspisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 • Javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za finansiranje ili učešće u finansiranju programa/projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini;
 • Objave u sredstvima javnog informisanja o zloupotrebama u sprovošenju konkursa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za finansiranje ili učešće u finansiranju programa/projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini

Tokom trajanja konkursa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ivan Stamenić, predsednik udruženja „Centar za radno angažovanje Ivanjica“, sa sedištem u ulici Braće Kušić 22, Ivanjica, dostavio je predlog projekta udruženju „Panacea Solution“ registrovanom na adresi Klare Cetkin 10/19, Novi Beograd. Oba udruženja – „Centar za radno angažovanje Ivanjica“ i „Panacea Solution“ učestvovala su na pomenutom konkursu i odobreno im je finansiranje projekata koje su podneli. Osnovanost sumnje da se radi o organizovanoj grupi potvrđuje i činjenica da su se na konkurs prijavile organizacije sa čak 9 projekata istovetnog naziva  –  „Vоlоntеrskа  pоdrškа  mlаdih  nеzаpоslеnih  licа  sоciјаlnо  оsеtlјivim  kаtеgоriјаmа stаnоvništvа  u  оpštini [naziv opštine]“  (Nоvа  Vаrоš,  Аrilје,  Bоlјеvаc,  Vеlikа  Plаnа,  Zајеčаr,  Ivаnjicа, Knjаžеvаc, Rаškа, Svrlјig). Ovo je upravo i tekst gorepomenutog projekta  koji je Ivan Stamenić prosledio udruženju „Panacea Solutions“.

 • E-mail koji je Ivan Stamenić prosledio udruženju Kancelariji za mlade Raška i udruženju „Panacea Solutions“ sa predlogom projekta, budžetom i narativnim budžetom;
 • Predlog projekta „Volonterska podrška mladih nezaposlenih lica socijalno osetljivim kategorijama stanovništva u opštini Ivanjica“;
 • Predlog budžeta projekta „Volonterska podrška mladih nezaposlenih lica socijalno osetljivim kategorijama stanovništva u opštini Ivanjica“;
 • Predlog narativnog budžeta „Volonterska podrška mladih nezaposlenih lica socijalno osetljivim kategorijama stanovništva u opštini Ivanjica“.

Informacija kojom raspolažemo je i da je Marijana Trninić, savetnica u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja istovremeno i osoba koja je angažovana u udruženju „Panacea Solution“.

 •  Slika web prezentacije udruženja „Panacea Solution“ od 10.12.2014. godine;

Posle objavljivanja informacija o zloupotrebama u sprovođenju konkursa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, podaci o kontakt osobi Marijani Trninić, savetnici u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uklonjeni su sa web prezentacije udruženja „Panacea Solutions“. S druge strane na javnom profilu Marijane Trninić na društvenoj mreži LinkedIn vidi se da je ona povezana sa udruženjem „Panacea Solutions“ kao i da je ranije bila angažovana u Ministarstvu omladine i sporta, da bi sad bila zaposlena kao savetnica u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 •  Uvid u web prezentaciju udruženja „Panacea“ – panacea.rs ;
 • Uvid u javni profil Marijane Trninić, savetnice u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na društvenoj mreži LinkedIn.

Na konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukupno se prijavilo 390 udruženja od čega je 122 projekta prihvaćeno za finansiranje. Uvidom u rezultate konkursa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i njihovom analizom utvrđeno je da nekoliko udruženja koja su konkurisala imaju sedište na istoj adresi. Tako su udruženja „Centar za razvoj lokalnih usluga“, „Pons“ i „Centar za reformu, razvoj i unapređenje usluga“ registrovana na adresi Gramšijeva 2/114. Istovremeno, udruženja „NVO Građanska solidarnost“ i „NVO Podrška VA“ registrovana su na adresi Naselje Milorada Pavlovića 18/3, Valjevo. „Centar za radno angažovanje“ i „Centar za lokalne inicijative“ u Velikoj Plani registrovana su takođe na istoj adresi – Arsički put bb a zastupa ih isto lice – Dejan Tomić. „Centar za razvoj održivih servisa“ i „Pro Tim“ iz Bogatića, koja su registrovana na istoj adresi Janka Veselinovića 14 zastupaju lica koja su povezana porodičnimm vezama – Marija Stanković i Ana Stanković. Udruženja „NVO Aktivizam“ i „NVO Podrška Lajkovac“ isto tako su registrovana na istoj adresi a zastupnici ovih udruženja su osobe koje su u porodičnim vezama – Dejan Radojičić i Predrag Radojičić.

Sedam je porodica koje zastupaju ili vode više organizacija. Ana Stanković i Marija Stanković od kojih Marija Stanković radi u opštinskoj upravi Bogatić, a njihova udruženja su registrovana na istoj adresi sa nekoliko meseci razmaka. Marija Popović i Slobodanka Popović – zastupnice su udruženja koja su registrovana na istoj adresi sa nekoliko meseci razmaka i tipskim opisima aktivnosti i ciljeva. Nemanja Stašević i Slobodanka Stašević zastupnici su udruženja koja su registrovana na istoj adresi sa nekoliko dana razmaka i dva tipska opisa delatnosti (Podrška i Ravnopravnost). Isti je slučaj i sa prethodno pomenutim Predragom Radojičićem i Dejanom Radojičićem koji zastupaju udruženja koja su registrovana na istoj adresi sa nekoliko dana razmaka i istim opisom oblasti delovanja. Ukupno je 19 organizacija koje imaju sedište na istoj adresi zajedno sa još jednom ili dve organizacije.

Pored toga, na konkursu su odobrena sredstva i za dva grupe projekata sa istovetnim nazivima – „Pоdrškа tеškо zаpоšlјivim kаtеgоriјаmа“ i „Svi јеdnаki“.

24 organizcije kojima je odobreno finansiranje na projektu imaju isti opis delatnosti: „Rаvnоprаvnоst  pоlоvа  i  аfirmаciја  prаvа  žеnа;  Sоciјаlnа  prаvdа  i  јеdnаkоst  i iskоrеnjivаnjе  sirоmаštvа;  Аktivnо  učеšćе  udružеnjа  grаđаnа,  civilnоg  sеktоrа,  žеnа  i mlаdih  u  dоnоšеnju  оdlukа  i  plаnоvа  u  lоkаlnim  zајеdnicаmа; Оdrživ  rаzvој  i  еkоlоgiја; Меđunаciоnаlnа tоlеrаnciја i аfirmаciја multikulturаlnоsti; Prеkоgrаničnа sаrаdnjе“.

Na kraju, čak 40 organizacija koje su učestvovale na konkursu imaju isti opsi delovanja: „Rаvnоprаvnоst  pоlоvа  i  аfirmаciја  prаvа  žеnа;  Sоciјаlnа  prаvdа  i  јеdnаkоst  i iskоrеnjivаnjе  sirоmаštvа;  Аktivnо  učеšćе  udružеnjа  grаđаnа,  civilnоg  sеktоrа,  žеnа  i mlаdih  u  dоnоšеnju  оdlukа  i  plаnоvа  u  lоkаlnim  zајеdnicаmа;  Оdrživ  rаzvој  i  еkоlоgiја; Меđunаciоnаlnа tоlеrаnciја i аfirmаciја multikulturаlnоsti; Prеkоgrаničnа sаrаdnjе.

Krivični zakonik Republike Srbije propisuje:

 

Udruživanje radi vršenja krivičnih dela

Član 346

 

(1) Ko organizuje grupu koja ima za cilj vršenje krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, ako zakonom za takvo organizovanje nije predviđena teža kazna, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ko organizuje organizovanu kriminalnu grupu, ako zakonom za takvo organizovanje nije predviđena teža kazna, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Pripadnik grupe iz stava 1. ovog člana, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(4) Pripadnik organizovane kriminalne grupe iz stava 2. ovog člana, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(5) Ako se delo iz st. 1. i 2. ovog člana odnosi na grupu ili organizovanu kriminalnu grupu, koja ima za cilj vršenje krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od dvadeset godina ili zatvor od trideset do četrdeset godina, organizator grupe ili organizovane kriminalne grupe će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do četrdeset godina, a pripadnik grupe ili organizovane kriminalne grupe zatvorom od šest meseci do pet godina.

(6) Organizator grupe ili organizovane kriminalne grupe iz st. 1, 2. i 5. ovog člana koji otkrivanjem grupe ili organizovane kriminalne grupe ili na drugi način spreči izvršenje krivičnih dela radi čijeg vršenja je grupa ili organizovana kriminalna grupa organizovana, kazniće se zatvorom do tri godine, a može se i osloboditi od kazne.

(7) Pripadnik grupe ili organizovane kriminalne grupe iz st. 3. do 5. ovog člana koji otkrije grupu ili organizovanu kriminalnu grupu pre nego što je u njenom sastavu ili za nju učinio neko krivično delo, predviđenim st. 3. do 5. ovog člana radi čijeg vršenja je grupa ili organizovana kriminalna grupa organizovana, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine, a može se i osloboditi od kazne.


Zloupotreba službenog položaja

Član 359

 

(1) Službeno lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

 

Nesavestan rad u službi

Član 361

 

(1) Službeno lice koje kršenjem zakona ili drugih propisa ili opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora ili na drugi način očigledno nesavesno postupa u vršenju službe, iako je bilo svesno ili je bilo dužno i moralo biti svesno da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili imovinska šteta, pa takva povreda, odnosno šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara i nastupi, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do teške povrede prava drugog ili je nastupila imovinska šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Odgovorno lice u ustanovi ili drugom subjektu, osim onih koje se bave privrednom delatnošću, koje učini delo iz st. 1. i 2. ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to delo.

 

Prevara u službi

Član 363

(1) Službeno ili odgovorno lice koje u vršenju službe u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podnošenjem lažnih obračuna ili na drugi način dovede u zabludu ovlašćeno lice da izvrši nezakonitu isplatu, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(3) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina i novčanom kaznom.
Podnošenjem ove krivične prijave zahtevamo da nadležni organ, sprovođenjem zakonitog postupka utvrdi sve relevantne činjenice o zloupotrebama u sprovođenju konkursa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbeđujući poštovanje odredaba Krivičnog zakonika te da se učinioci ovog dela kazne po zakonu.

3 Response Comments

 • Franja PavlovJune 2, 2015 at 4:09 pm

  Sve je tu lepo opisano samo ko kontrolise njihov rad kojim cene srasna krivicna dela i zloupotrbu zakona kada njima sud veruje slepo jer netrazi dokaze i cinjenice tih radnji vec samo njihovim posanim lazima veruje i na njihove lazi i njihovm plozajima veruje i na njihov predlog donosi presude smatram da je i sudija saucesnik zlocinu kada natrazi cinjenice i dokaze to je isto zlocin i saucesnistvo.

  Reply

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.