Centar za praktičnu politiku (Policy Center – u daljem tekstu PC) je think-tank organizacija koja deluje u oblastima regionalne saradnje, zaštite ljudskih prava i reforme civilnog sektora u državama Zapadnog Balkana. PC istražuje, dokumentuje i analizira praksu institucija u oblastima u kojima deluje, na osnovu toga pravi predloge praktičnih politika i preporuke i zagovara njihovo usvajanje. PC doprinosi unapređenju civilnog sektora u državama Zapadnog Balkana kroz pružanje podrške organizacijama za ljudska prava.

Svoje aktivnosti PC sprovodi kroz dva programa.

Program praktičnih politika i praksi svoj rad fokusira na istraživanje izazova u oblasti regionalne saradnje, prevencije konflikata i zaštite ljudskih prava sa kojima se suočavaju društva zapadnog Balkana. Posebnu pažnju program poklanja garancijama za neponavljanje zločina iz prošlosti i prevenciji konflikata u osetljivim područjima Zapadnog Balkana.

Program podrške organizacijama civilnog društva svoj rad fokusira na reformu civilnog sektora i podršku organizacijama za ljudska prava u izgradnji kapaciteta i stvaranja održivog sistema upravljanja organizacijom i ljudima.

Društvena promena

Borimo se za promene u društvu; za promene sistema vrednosti, promene politika i praksi, promene načina razmišljanja; menjamo društvo menjajući i nas.

Ljudsko dostojanstvo

Zalažemo se za poštovanje dostojanstva svih ljudi; ljudska prava nisu ideologija već postulati po kojima se živi.

Odgovornost

Zalažemo se za odgovornost prema sebi i drugima; prihvatamo odgovornost za društvene promene i rezultate koje postižemo; zalažemo se za odgovorne postupke društva u kome živimo i čijoj promeni težimo.

Javni, privatni i civilni sektor su delovi društva koje povezuje jedinstven sistem vrednosti zasnovan na društvenoj promeni, poštovanju ljudskog dostojanstva i odgovornosti.

PC je referentna think-tank organizacija u oblasti zaštite ljudskih prava i tranzicione pravde i značajan oslonac institucijama javne vlasti, privatnim kompanijama i organizacijama civilnog društva u procesu izgradnje novog sistema vrednosti zasnovanog na društvenoj promeni, poštovanju ljudskog dostojanstva i odgovornosti.

Centar za praktičnu politiku je nevladina i neprofitna organizacija koja se aktivno bori za usvajanje sistema vrednosti građanskog društva od strane institucija, privatnih kompanija i civilnog sekotra i primenu praktičnih politika u oblasti zaštite ljudskih prava u svim segmentima društva.