CILJEVI

 

PC je posvećen zagovaranju praktičnih politika i praksi koje implementiraju najviše standarde zaštite ljudskih prava.

PC pravi predloge za praktičnu politiku (policy papers) čiji cilj je rešavanje konkretnih problema u oblasti ljudskih prava i tranzicione pravde. U predlozima se nalaze preporuke za rešavanje problema i plan akcije u vidu konkretnih koraka. Svoje predloge PC javno zagovara u direktnom kontaktu sa institucijama i organizacijama.

U cilju promocije predloga za praktičnu politiku PC koristi sve metode javnog zagovaranja i blisko sarađuje sa organizacijama civilnog društva, institucijama i međunarodnim organizacijama.

 

PC aktivno radi na promeni institucionalnog okvira u cilju uspostavljanja vladavine prava i sistema vrednosti imanentnih za demokratsko društveno uređenje i građansko društvo.

Radi ostvarenja ovog cilja PC učestvuje u formulisanju predloga pravnih akata, predloga za praktične politike i izgradnji praksi koje vode ka usvajanju i implementaciji sistema vrednosti građanskog društva.

PC je posvećen društvenoj promeni kao vrhovnoj vrednosti u sva tri sektora društva – javnom, privatnom i civilnom. PC pomaže institucijama da usvoje praktične politike i primene prakse i standarde vladavine prava, ljudskih prava i dobrog upravljanja.

PC javno zagovara uključivanje privatnog sektora u izgradnju civilnog društva, primenu pravila društveno odgovornog poslovanja u radu kompanija i međusektorsku saradnju.

 

PROGRAMSKE SMERNICE

 

PC će praviti predloge za praktične politike u cilju rešavanja otvorenih pitanja koja mogu da dovedu do konfliktnih situacija i rasta napetosti u regionu Zapadnog Balkana.

Posebna pažnja biće posvećena odnosima između Srbije i Kosova koji u ovom trenutku predstavljaju najosetljiviju tačku u regionu.

Praktične politike nudiće rešenja za konkretne probleme koji opterećuju odnose Srbije i Kosova, a koji su realno rešivi. Cilj politika je da njihova primena postepeno dovede do otopljenja odnosa i komunikacije između dva društva.

Problem nepriznavanja Kosova od strane Srbije opterećuje i sve ostale aspekte svakodnevnog života. Predlozi za praktične politke neće direktno referisati na ovo pitanje, već će nastojati da pruže polaznu osnovu za rešavanje konkretnih životnih problema, kao i da ta rešenja odvoje od priznanja Kosova.

 

PC pravi predloge za promenu politike Srbije prema regionu, sa posebnim osvrtom na politiku prema Kosovu. Ovi predlozi polaze od konkretnih, realno ostvarivih ciljeva, kako bi se pokrenulo uspostavljanje održivih dobrih odnosa na Balkanu.

PC nudi rešenja koja doprinose poboljšanju kvaliteta života građana država u regionu i za ta rešenja nastoji da pridobije podršku javnog mnjenja u Srbiji.

PC organizuje kampanje i akcije čiji je cilj ukazivanje na važnost interesa ljudi koji žive na Balkanu nasuprot teritorijama i statusnim pitanjima. Podrška javnog mnjenja može predstavljati važan dodatni faktor u javnom zagovaranju promene zvanične politike Srbije prema regionu. Predlozi PC-a imaju za cilj da budu predmet ozbiljnog javnog zagovaranja i konstantnih pregovora sa institucijama Srbije.

Važan fokus ovog programa je Kosovo, jer svaki korak napred u uspostavljanju komunikacije i promeni zvanične politke Srbije prema Kosovu istovremeno je i korak ka uspostavljanju normalnih, dobrosusedskih odnosa i trajnog mira na Balkanu.

PC je posvećen formulisanju konkretnih predloga za integraciju manjina u društvo u Srbiji. Posebna pažnja posvećena je manjinama čije matične države se nalaze u susedstvu i koje mogu da predstavljaju osnovu za saradnju u regionu (Albanci, Bošnjaci, Hrvati).

Poboljšanje manjinskih prava u Srbiji predstavlja jedan od preduslova za stvaranje trajnog mira na Balkanu.

PC pravi konkretne predloge za rešavanje aktuelnih pitanja i za uključivanje nacionalnih manjina u društveni i politički život u Srbiji. Ovi predlozi se rade u saradnji sa ekspertima iz oblasti prava manjina i uz konstantno konsultovanje sa predstavnicima manjinskih zajednica i institucija.

Kroz dijalog sa institucijama vlasti svi predlozi će biti javno zagovarani i promovisani. Takođe će biti i redovno monitorisana primena usvojenih politika i strategija s ciljem njihovog daljeg unapređivanja.

PC promoviše anti-diskriminacione mehanizme koristeći instrumente Saveta Evrope i Evropske unije i rešenja sadržana u domaćim zakonodavstvima.

Kroz rad sa institucijama i kompanijama PC nastoji da formuliše i zagovara usvajanje i primenu politika i praksi koje obezbeđuju najviši nivo zaštite marginalizovanih grupa.

Zaštitom marginalizovanih grupa jača se vladavina prava u Srbiji i regionu, učvršćuju se nezavisne institucije i time se direktno doprinosi institucionalnoj reformi kao važnom segmentu borbe protiv svake buduće nestabilnosti i konflikata u regionu. Primena anti-diskriminatornih praksi doprineće i izgradnji kulture dijaloga i razvoju demokratske atmosfere u društvu.

PC aktivno zagovara primenu svih mehanizama tranzicione pravde na nacionalnom i regionalnom nivou.

Posebna pažnja je posvećena garancijama za neponavljanje zločina iz prošlosti. U tom cilju se prave i zagovaraju strategije i politike za edukaciju novih generacija, rušenje predrasuda i uspostavljanje novih veza među post- konfliktnim generacijama.

PC se bavi i regionalnim inicijativama koje imaju za cilj ostvarenje prava na pravdu i prava na istinu za žrtve ratnih zločina. Sve regionalne inicijative proizašle iz organizacija civilnog društva i udruženja žrtava biće podržane od strane PC putem predlaganja konkretnih politika za njihovo usvajanje i sprovođenje i nuđenja rešenja za prevazilaženje problema u regionalnoj saradnji.

PC se aktivno zalaže za usvajanje sveobuhvatnih strategija u zemljama regiona kojima bi se na jedinstven način obezbedila primena mehanizama tranzicione pravde. Ovaj zadatak biće ispunjavan kroz manje korake namenjene implementaciji konkretnih mehanizama i prevazilaženju postojećih izazova.